اپلیکاتور (2)

اسپکولوم (5)

دوش واژینال (2)

کیت تست بارداری (1)

اپلیکاتور قرص (6عدد)

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۹۰۰ است.

اپلیکاتور کرم (6عدد)

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۹۰۰ است.

اسپکولوم واژینال HIMED سایز مدیوم

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۹۰۰ است.

اسپاچولا آلار

قیمت اصلی تومان۱۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۲.۰۰۰ است.

اسپکولوم واژینال HIMED سایز اسمال

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۹۵۰ است.

اسپکولوم واژینال سایز بزرگ

قیمت اصلی تومان۶.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۹۰۰ است.

دوش واژینال نوین

قیمت اصلی تومان۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۵.۵۰۰ است.

کیت تست بارداری کاستی

قیمت اصلی تومان۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۵۰۰ است.