گاز استریل (2)

گاز دندان پزشکی (2)

گاز غیر استریل (9)

گاز وازلینه (2)

گاز استریل

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۲۹۰ است.

گاز استریل پرنون

قیمت اصلی تومان۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۱۹۰ است.

گاز دندانپزشکی آریسا

قیمت اصلی تومان۲۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۹۹.۰۰۰ است.

گاز غیر استریل 8 لایه 400 گرمی پرنون

قیمت اصلی تومان۱۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۱۵.۰۰۰ است.

گاز غیراستریل 16 لایه 400 گرمی جی گاز

قیمت اصلی تومان۱۸۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴۹.۰۰۰ است.

گاز غیراستریل 16 لایه 500 گرمی آریسا

قیمت اصلی تومان۲۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۷۸.۰۰۰ است.

گاز غیراستریل 16 لایه نخ دار 400 گرمی جی گاز

قیمت اصلی تومان۱۸۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۵۰.۰۰۰ است.

گاز غیراستریل 16 لایه نخ دار 500 گرمی آریسا

قیمت اصلی تومان۲۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۷۹.۰۰۰ است.

گاز غیراستریل ۸ لایه 400 گرمی جی گاز

قیمت اصلی تومان۱۸۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴۱.۰۰۰ است.

گاز غیراستریل ۸ لایه 500 گرمی آریسا

قیمت اصلی تومان۲۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۷۸.۰۰۰ است.

گاز وازلینه ۲۴ عددی قوطی

قیمت اصلی تومان۲۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۰.۵۰۰ است.

گاز وازلینه ورقی شاهد

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۹۵۰ است.