بتادین (4)

پد الکلی (6)

پنبه (4)

دستگاه ضدعفونی کننده (3)

ژل ضدعفونی کننده (3)

سیفتی باکس (8)

محلول ضدعفونی کننده (12)