سیفتی باکس 1 لیتری

قیمت اصلی تومان۱۶.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴.۵۰۰ است.

سیفتی باکس 1.5 لیتری

قیمت اصلی تومان۲۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۶.۲۰۰ است.

سیفتی باکس 12 لیتری

قیمت اصلی تومان۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵۱.۵۰۰ است.

سیفتی باکس 2 لیتری

قیمت اصلی تومان۲۳.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۷.۹۰۰ است.

سیفتی باکس 3 لیتری

قیمت اصلی تومان۳۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۵.۵۰۰ است.

سیفتی باکس 5 لیتری

قیمت اصلی تومان۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۳.۹۰۰ است.

سیفتی باکس 7 لیتری

قیمت اصلی تومان۴۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۷.۵۰۰ است.

سیفتی باکس نیم لیتری

قیمت اصلی تومان۱۶.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴.۲۰۰ است.