در یک صفحه یا سربرگ مهر را بزنید و ازش عکس بگیرید ، و برای تایید حساب کاربری خود از عادی به مرکز درمانی ، برای ما ارسال کنید


در یک صفحه یا سربرگ مهر را بزنید و ازش عکس بگیرید ، و برای تایید حساب کاربری خود از عادی به داروخانه ، برای ما ارسال کنید

ارسال مجدد کد تایید (00:60)