چسب آنژیوکت

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۸۵۰ است.

چسب آنژیوکت اکسل

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۳۰۰ است.

سه راهی آنژیوکت

قیمت اصلی تومان۶.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۹۰۰ است.

صفربند آنژیوکت

قیمت اصلی تومان۶.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۸۰۰ است.

گارو کشی

قیمت اصلی تومان۵۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۸.۰۰۰ است.