آبسلانگ

قیمت اصلی تومان۷.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۵۰۰ است.

اسپری اکسیژن

قیمت اصلی تومان۹۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۵.۰۰۰ است.

باند پانسمان کنار بافت کاوه ۱۰ سانت

قیمت اصلی تومان۱.۷۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۵۰۰ است.

باند پانسمان کنار بافت کاوه ۱۵ سانت

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۲۵۰ است.

باند پانسمان کنار بافت کاوه ۵ سانت

قیمت اصلی تومان۹۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۵۰ است.

باند زیر گچ ویبریل 10 سانت

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹.۸۰۰ است.

باند زیر گچ ویبریل ۱۵ سانت

قیمت اصلی تومان۱۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴.۷۰۰ است.

باند سوختگی کاوه 10 سانت

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۷۰۰ است.

باند سوختگی کاوه 15 سانت

قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۳.۰۰۰ است.