آبسلانگ

قیمت اصلی تومان۷.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۵۰۰ است.

اسپری اکسیژن

قیمت اصلی تومان۹۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۵.۰۰۰ است.

اسپری ضدعفونی کننده هپسان 500 میل

قیمت اصلی تومان۵۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۵.۰۰۰ است.

باند پانسمان کنار بافت کاوه ۱۰ سانت

قیمت اصلی تومان۱.۶۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۳۸۰ است.

باند پانسمان کنار بافت کاوه ۱۵ سانت

قیمت اصلی تومان۲.۳۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۰۷۰ است.

باند پانسمان کنار بافت کاوه ۵ سانت

قیمت اصلی تومان۹۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۹۰ است.

باند زیر گچ ویبریل 10 سانت

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹.۸۰۰ است.

باند زیر گچ ویبریل ۱۵ سانت

قیمت اصلی تومان۱۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴.۷۰۰ است.

باند سوختگی کاوه 10 سانت

قیمت اصلی تومان۹.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷.۵۰۰ است.

باند سوختگی کاوه 15 سانت

قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۱.۳۰۰ است.