تیغ حجامت (5)

ست حجامت (1)

لیوان حجامت (6)

تیغ جراحی شماره 10

قیمت اصلی تومان۲۸۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۳۰.۰۰۰ است.

تیغ جراحی شماره 11

قیمت اصلی تومان۲۸۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۳۰.۰۰۰ است.

تیغ جراحی شماره 15

قیمت اصلی تومان۲۸۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۳۰.۰۰۰ است.

لیوان حجامت 100 سی سی شعبانی

قیمت اصلی تومان۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۹۵۰ است.

لیوان حجامت 120 سی سی شعبانی

قیمت اصلی تومان۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۹۵۰ است.

لیوان حجامت 150 سی سی شعبانی

قیمت اصلی تومان۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۹۵۰ است.

لیوان حجامت 30 سی سی شعبانی

قیمت اصلی تومان۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۹۵۰ است.

لیوان حجامت 45 سی سی شعبانی

قیمت اصلی تومان۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۹۵۰ است.

لیوان حجامت 75 سی سی شعبانی

قیمت اصلی تومان۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۹۵۰ است.