اپلیکاتور قرص (6عدد)

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۹۰۰ است.

اپلیکاتور کرم (6عدد)

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۹۰۰ است.

اسپکولوم واژینال HIMED سایز اسمال

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۹۵۰ است.

اسپکولوم واژینال HIMED سایز مدیوم

قیمت اصلی تومان۸.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۹۵۰ است.

اسپکولوم واژینال سایز بزرگ

قیمت اصلی تومان۶.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۹۰۰ است.

باند پانسمان کنار بافت کاوه ۱۰ سانت

قیمت اصلی تومان۱.۷۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۵۰۰ است.

باند پانسمان کنار بافت کاوه ۱۵ سانت

قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۲۵۰ است.

باند پانسمان کنار بافت کاوه ۵ سانت

قیمت اصلی تومان۹۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۵۰ است.